Europæiske Forbrugerkreditoplysninger med henblik på kassekredit og gældsomlægning
1Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver/kreditformidler

Kreditgiver

Adresse

Tlf.nr.

E-mail

Websted

Finans 247 ApS - CVR-nr. 38143824

Kristianiagade 1, 2100 København Ø

70 50 50 10

kontakt@folkelaanet.dk

www.folkelaanet.dk
2Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet

Kredittypen

Forbrugslån

Det samlede kreditbeløb

Der menes loftet for eller summen af alle beløb, der stilles til disposition i henhold til en kreditaftale.

kr

Betingelserne for at udnytte kreditmuligheden

Der menes, hvordan og hvornår De vil få pengene.

Det samlede kreditbeløb udbetales, normalt samme dag til NemKonto, hvor kreditaftalen er endeligt bevilget, den originale kreditaftale er modtaget i behørig underskrevet stand og alle formelle forhold omkring kreditaftalen er på plads.

Kreditaftalens løbetid

Ved uændrede renteforhold er løbetiden 12 måneder.

Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge afdragene vil blive fordelt

De skal betale følgende:

Lånebeløbet tilbagebetales med 12 månedlige ydelser kr, hvor den første betaling er 1 måned fra optagelsesdagen. I ydelserne er indeholdt renter, gebyrer og eventuelle andre omkostninger.

Renter og/eller omkostninger betales på følgende måde:

Indbetaling af den månedlige ydelse vil først blive anvendt til betaling af renter, gebyrer, eventuelle andre omkostninger og dernæst som afdrag på lånet/kreditten. Rækkefølgen er prioriteret.

Det samlede beløb, De skal betale.

Der menes den lånte kapital plus renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med din kredit.

kr.
3Kreditomkostninger

Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de forskellige debitorrenter, der gælder for kreditaftalen

Lånet forrentes med en fast debitorrente.

Debitorrenten er 90,00 % p.a.

De årlige omkostninger i procent (ÅOP).

Dette er de samlede omkostninger i forbindelse med kreditten udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb. ÅOP anføres for at hjælpe dig med at sammenligne forskellige tilbud.

%

ved beregning d.d. på basis af følgende antagelser : Annuitetslån med løbetid på 12 måneder I ovennævnte ÅOP er indregnet det månedlige adm. gebyr på 25,00 kr. og et etableringsgebyr pa kr.

Er man for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser forpligtet til at

– tegne en forsikring vedrørende kreditten, eller

– indgå aftale om en anden accessorisk tjenesteydelse.

Hvis kreditgiver ikke kender omkostningerne i forbindelse med disse tjenesteydelser, indgår de ikke i ÅOP.

Nej

Nej

Tilknyttede omkostninger

Morarenter

Manglende betalinger kan have alvorlige følger for dig (f.eks. tvangsauktion) og gøre det vanskeligere at opnå kredit.

Der pålægges morarenter/restancerenter for manglende betalinger. Morarenten/restancerenten udgør for tiden 37,00 % og beregnes af låneydelser, der ikke er betalt til tiden således:

Det forfaldne beløb forrentes efter forfaldsdagen med den førnævnte rentesats, dog mindst med den i renteloven bestemte rentesats.

Der opkræves endvidere 100,00 kr. i rykkergebyr pr. rykkerbrev ved fremsendelse af betalingspåmindelse i henhold til gældende lovgivning.

4Andre vigtige retlige aspekter

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage

Ja

Førtidig tilbagebetaling

Du har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før tiden.

Ja

Indfrielsesbeløbet vil være restgælden på indfrielsestidspunktet tillagt påløbne renter og gebyrer siden sidste rente- og gebyrtilskrivning.

Søgning i en database

Kreditgiver skal straks og gratis underrette dig om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.

Ja, du er berettiget til at modtage de nævnte oplysninger.

Søgning i databasen Experians RKI-register gav ikke anledning til bemærkning.

Ret til et udkast til kreditaftale

Du har ret til efter anmodning gratis at modtage en kopi af udkastet til kreditaftale. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis kreditgiveren på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til at indgå kreditaftalen med dig.

Ja, du er berettiget hertil, med mindre kreditanmodningen er afslået.

5Supplerende oplysninger, som skal gives i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser

Fortrydelsesret og udøvelse af fortrydelsesretten

Du har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage.

Du har ret til at fortryde kreditaftalen efter kreditaftalelovens § 19 og forbrugeraftalelovens 17.

Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du indgår aftalen, det vil sige underskriver kreditaftalen.

Du har efter kreditaftalelovens § 19 krav på at få en række oplysninger, blandt andet om fortrydelsesretten. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (for eksempel på papir eller e-mail).

Hvis du for eksempel underskriver kreditaftalen mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, for eksempel, onsdag den 3., har du frist til og med den 17.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette kreditgiver om, at du har fortrudt kreditaftalen. Underretningen skal gives skriftligt, og du skal sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du for eksempel sende et brev anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretningen om, at du har fortrudt kreditaftalen skal sendes til:

Finans 247 ApS, Kristianiagade 1, 2100 København Ø eller via e-mail : kontakt@folkelaanet.dk

Udøver du ikke fortrydelsesretten, eller udøver du den ikke rettidigt, er du bundet af kreditaftalen. Du kan dog når som helst indfri kreditaftalen helt eller delvist og uden opsigelse.

Klageadgang.

Hvorvidt der findes, og hvordan man får klageadgang og adgang til udenretslig bilæggelse af tvister

KLAGEADGANG:


Du har mulighed for at klage til

Ankenævnet for Finansieringsselskaber

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.finansanke.dk

Forinden klagen indleveres skal du have forsøgt at kontakte kreditgiver for at opnå en tilfredsstillende løsning på de forhold, der klages over.

Klagen skal indgives i et klageskema, der kan rekvireres hos ankenævnet eventuelt elektronisk på www.finansanke.dk.