Standardiserede Europæiske Forbrugerkreditoplysninger

1. Navn og kontaktoplysninger for Långiver/Låneformidler
LångiverFinans 247 ApS
CVR-nummer38143824
AdresseVester Voldgade 83 2 1552 København V
Telefon+45 70 50 50 10
E-mailkontakt@folkelaanet.dk
Hjemmesidewww.folkelaanet.dk
2. Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet
LånetypenLåneaftale om annuitetslån med afvikling over 36 måneder, med et ligeligt ydelsesbeløb hver måned. Det betyder for dig, som kunde, at du både betaler renter, gebyrer samt afdrager på hovedstolen.
Hovedstolen. (Der menes det beløb, der stilles til disposition i henhold til en Låneaftale)
Betingelserne for at udnytte kreditmuligheden (Der menes, hvordan og hvornår De vil få pengene)Når Låneaftalen er endeligt bevilget, og den originale Låneaftale er modtaget i behørigt underskreven stand og alle formelle forhold omkring Låneaftalen er på plads, udbetales lånet normalt indenfor 2 dage. Såfremt der ønskes udbetaling af lånet indenfor få minutter, koster dette 495 kr. som fordeles over lånets løbetid og opkræves særskilt.
Låneaftalens løbetidVed uændret rente i 36 måneder fra udbetalingsdagen og frem til datoen, for betaling, af sidste ydelse.
Ydelse og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge Ydelserne vil blive fordeltDu skal betale følgende: kr.

Det samlede Lånebeløb forrentes fra udbetalingsdagen med 12,50 % p.a. af hovedstolen og betales med i alt 36 månedlige ydelser, på kr. første gang den sidste hverdag i måneden.

Dato for sidste ydelse beregnes ud fra, at låneaftalen afvikles normalt, det vil sige rettidigt, uden ekstragebyrer, at renten er uændret i hele låneperioden, og at den anførte tilbagebetalingsform ikke ændres. Renter og omkostninger er indeholdt i de anførte ydelser.

Dog vil første ydelse afhænge af, hvornår lånet udbetales. Dette betyder, at såfremt lånet bliver udbetalt før den 15. i en måned, så vil første ydelse blive den sidste hverdag i samme måned. Hvis lånet udbetales efter den d. 14. i en måned, så vil første ydelse være den sidste hverdag i den efterfølgende måned. Det kan betyde, at den sidste ydelse, afviger fra den månedlige ydelse, da der kan være medregnet enten flere eller færre dage.

Såfremt den sidste dag i måneden er en lørdag, søn- eller helligdag, forfalder låneydelsen den nærmest følgende hverdag.
Det samlede beløb, du som Låntager, skal betale. (Der menes den lånte hovedstol plus renter i forbindelse med lån) kr.
3. Kreditomkostninger
Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de forskellige debitorrenter, der gælder for LåneaftalenLånet forrentes med en fast debitorrente.Debitorrenten er % p.a.
De årlige omkostninger i procent (ÅOP). (Dette er de samlede omkostninger udtrykt i procent pr. år af det samlede Lånebeløb. ÅOP anføres for at hjælpe Dem med at sammenligne forskellige lånetilbud)ÅOP er %

ÅOP er beregnet på baggrund af følgende forudsætninger:

 • Lånebeløb (det udbetalte beløb):
 • Oprettelsesgebyr: kr.
 • Antal ydelser: 36 stk.
 • Oprettelsesdag:
 • At Låneaftalen løber i 36 måneder, og hver måned antages at have 30,41 dage, uanset om det er skudår, Låneaftalen forbliver gyldig i Låneaftalens løbetid, Parterne opfylder deres forpligtelser på de vilkår og datoer, der er angivet i Låneaftalen, Låntager alene betaler i 36 måneder.
 • Er man for at opnå Lånet eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser forpligtet til at;
  • Tegne en forsikring vedrørende kreditten? Nej


  • Indgå aftale om en anden accessorisk tjenesteydelse. Hvis kreditgiver ikke kender omkostningerne i forbindelse med disse tjenesteydelser, indgår de ikke i ÅOP? Nej
  4. Tilknyttede omkostninger
  Morarenter. Manglende betalinger kan have alvorlige følger for dig (f.eks. tvangsauktion) og gøre det vanskeligere at optage lånDer pålægges misligholdelsesrenter/restancerenter for manglende betalinger. Misligholdelsesrenter udgør for tiden 22,5% og beregnes i tillæg til renten jf. Låneaftalen. Den beregnes af den resterende hovedstol, når der ikke er betalt til tiden. Misligholdelsesrenten bliver tilskrevet 4 dage efter forfald, og skal betales sammen med først kommende faktura.
  5. Andre vigtige retlige aspekter
  FortrydelsesretJa, du har ret til at fortryde Låneaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage. Der vil dog blive beregnet renter af de dage, hvor lånet har været udbetalt - se Låneaftalen punkt 6, samt Lånevilkår punkt 14 standardfortrydelsesformular.
  Førtidig tilbagebetalingJa, du har ret til helt eller delvis, at tilbagebetale Lånebeløbet før tid.
  Søgning i en databaseLångiver skal straks og gratis underrette dig om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning om Lån afslås på grundlag af en sådan søgning.

  Dette gælder ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.

  Långiver er berettiget til at modtage oplysninger omkring registrering i databasen Experian’s RKI-register.
  Ret til et udkast til LåneaftaleDenne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis Långiver på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til at indgå Låneaftalen med Låntager.

  Låntager har ret efter anmodning, gratis, at modtage en kopi af udkastet til Låneaftalen, med mindre Låneanmodningen er afslået.
  6. Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser
  Fortrydelsesret og udøvelse af fortrydelsesrettenDu har ret til at fortryde låneaftalen efter kreditaftalelovens §19. Fortrydelsesfristen er 14 dage.

  Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag du indgår aftalen, det vil sige underskriver Låneaftalen. Du har efter kreditaftaleloven krav på at få en række oplysninger, blandt andet om fortrydelsesretten.

  Fortrydelsesfristen tæller fra du har modtaget disse oplysninger på skrift (for eksempel på papir eller e-mail).

  Hvis du for eksempel underskriver Låneaftalen mandag den 1., og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, for eksempel onsdag den 3., har du frist til den 17.

  Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsdag, kan du vente til den efterfølgende hverdag.

  Inden udløbet af fortrydelsesfristen, skal du underrette Finans 247 om, at du har fortrudt låneaftalen. Underretningen skal gives skriftligt, og du skal sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du for eksempel sende et brev anbefalet og opbevare postkvitteringen.

  Underretningen skal ske til:

  Finans 247 ApS, Vester Voldgade 83 2, 1552 København V eller via e-mail: kontakt@minifinans.dk

  Udøver du ikke fortrydelsesretten, eller udøver du ikke fortrydelsesretten rettidigt, er du bundet af Låneaftalen.

  Låntager skal snarest – og senest 30 dage efter at have sendt meddelelsen til Långiver om fortrydelse – tilbagebetale det samlede lånebeløb med tillæg af renter fra udbetalingsdatoen til indfrielse sker.
  7. Klageadgang
  Hvorvidt der findes, og hvordan man får klageadgang og adgang til udenretslig bilæggelse af tvister I henhold til bekendtgørelse 2019-11-20 nr. 1219 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager, er Finans 247 ApS forpligtet til at have en klageansvarlig, såfremt du, som kunde, ønsker officielt at klage over et af følgende emner: udlån, markedsføring, omkostninger/gebyr, forlig, afslag på ansøgning eller diverse. Klager skal sendes til KLA@Lendomatic.com. Besvarelsestiden kan være op til 30 arbejdsdage efter, at klagen er blevet modtaget. Ukomplicerede henvendelser vil dog, så vidt muligt, blive besvaret indenfor 10 arbejdsdage. Såfremt du ikke er tilfreds med Finans247’ svar, skal du rette henvendelse til nedenstående:

  Ankenævnet for Finansieringsselskaber. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, eller på kfst@kfst.dk

  Når Ankenævnet har modtaget klagen, opkræves et gebyr på 200 kr. Gebyret tilbagebetales til Låntager, hvis denne får helt eller delvist medhold i klagen, eller hvis sagen afvises som uegnet til nævnsbehandling.

  Forinden klagen indleveres skal Låntager have forsøgt at kontakte Långiver, for at opnå en tilfredsstillende løsning på de forhold, der klages over.